กลุ่มกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ( Project Approach )

  อัลบั๊มชื่อการเรียนแบบโครงการต้นไม้


  รายละเอียด
  เด็กๆ ได้รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้ ชนิด ลักษณะ ได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของต้นไม้
โดยผ่านสื่อของจริงจากการไปสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียน และมีการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น
ศิลปะ กิจกรรมเคลื่อนไหว เป็นต้น